fbpx

תקנון אתר “הארנק החברתי”, תנאי שימוש ופרטיות

תקנון אתר "הארנק החברתי", תנאי שימוש ופרטיות ​ ברוכים הבאים לאתר `הארנק החברתי`, להלן "האתר" המנוהל בידי חברת אריאל אורבוך בע"מ (להלן: "החברה"). ​ תקנון זה בא להסדיר את היחסים בין האתר לבין הגולשים והגולשות באתר בין אם הם אדם פרטי, חברה, תאגיד או גוף כלשהו, להלן "הגולש". בעצם השימוש באתר כולל הבלוג, המוצרים, דפי הנחיתה הנלווים וכל מה שנכלל באתר, מצהיר הגולש כי הוא מקבל על עצמו את תנאי התקנון כולל הפתיח שלעיל ומסכים להם באופן מוחלט. אם הגולש אינו מסכים לתנאי השימוש כולם או חלקם הוא אינו רשאי לעשות באתר כל שימוש. האתר שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לעדכן את התקנון ותנאי השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך בהודעה על כך מראש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר. הגולש מצהיר בזאת כי ידוע לו שהתכנים שבאתר אינם מהווים תחליף לייעוץ עסקי מקצועי אישי. מטרת התכנים שבאתר לסייע למשתמשים להרחיב את בסיס הידע האישי שלהם בלבד ולאפשר להם לדעת יותר, בכדי לשפר את פעילות העסק שלהם. אין בשום דבר הנאמר באתר משום התחייבות או הבטחה כלשהי. תכנים רבים באתר מבטאים דיעה אישית של הכותב בלבד והמידע הכלול בהם הנו בלתי מחייב ואינו מהווה בשום דרך עיצה משפטית, חוות דעת מקצועית, או תחליף להתייעצות עם יועץ עסקי מומחה. אחריות ושימוש האתר לא ישא באחריות כלשהי לגבי כל תוצאה, ישירה או עקיפה, של שימוש במידע או בשירותים הנמצאים או המתפרסמים באתר. האתר מאפשר למפרסמים שונים לפרסם את תוצרתם ואת השירותים הניתנים על-ידם, ומובהר כי הפרסום הנ"ל וטיב המוצרים או השירותים המוצעים הוא על אחריות אותם גופים בלבד. השימוש באתר זה כפוף לדין הישראלי בלבד ולסמכות השיפוט הבלעדית של בתי-המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בישראל. קניין רוחני וזכויות יוצרים מלוא זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים, לרבות כל המידע המתפרסם באתר, העיצוב, קוד המחשב המפעיל את האתר, קבצי טקסט, גרפיקה ומולטימדיה המצויים באתר ועוד שייכים לאתר. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן התכנים כאמור בלא קבלת הסכמת האתר מראש ובכתב. ​ תקינות האתר ומעקב אחר המטבעות הוירטואליים תקינות האתר, השיתופים, מעקב אחר המטבעות לפי מייל הגולש ושירותים נוספים תלויה בגורמים רבים, לרבות תוכנה (כולל תוכנות צד ג'), חומרה, רשתות תקשורת, ספקי שירותים או קבלנים של החברה או צדדים שלישיים אחרים (לרבות אלה המספקים שירותי אחסון ענן, שירותי רישום לאתרים ועוד). החברה עושה מאמצים סבירים על מנת להבטיח שהאתר ושירותים אלה יהיו זמינים באופן רציף. יחד עם זאת, החברה לא תהיה אחראית, ואיננה מבטיחה או מתחייבת כי האתר והשירותים יפעלו ו/או יהיו זמינים בכל עת ללא הפרעות או תקלות, וכי יהיו ללא פגם. הגולש מסכים בזאת כי החברה לא תהיה אחראית לאי היכולת של השירותים לפעול או להיות נגישים, מכל סיבה שהיא; לרבות הפסקות בפעילות האינטרנט או רשתות, הפסקות בפעילות החומרה או התכנה בשל בעיות טכניות או אחרות שאינן בשליטת החברה (למשל, סיכול, כח עליון, רשלנות של צדדים שלישיים וכד'). היה ותידרש תחזוקה לאתר ו/או לשירותים באופן אשר ישפיע על זמינותם, עשויה החברה (אך לא חייבת) ליידע את הלקוחות על כך מבעוד מועד. שמירה על פרטיות הרישום ברחבי האתר מהווה הסכמה לתנאים אלו, כמו גם הסכמה לקבל דיוורים עם או ללא אזכור מפורש של המילה "פרסומת" בכותרתו, ולגולש ברור כי לא משנה מה המוצר או השירות שבגינו נרשם לאתר, הוא מאשר בזאת לקבל דיוורים מחברת אריאל אוברוך בע"מ או שותפי החברה המסחריים, ובכל עת שמורה לגולש הזכות להסיר את עצמו מהדיוורים. ​ פרטים שיזין הגולש לרשימות התפוצה שלנו על-פי בקשתנו המפורשת (לדוגמא לצורך קבלת מטבעות חברתיים) ישמשו אותנו גם לצרכים סטטיסטים שונים. כמו כן, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשלוח לכם מעת לעת, הודעות פרסומיות שלנו ו/או של שותפינו המסחריים או המפרסמים שלנו. בכל עת תישמר לכם הזכות להסיר עצמכם מרשימות אלו. ​ באתר זה מופעל מנגנון להענקת נקודות זכות (המכונות באתר "מטבעות חברתיות" או "מ"ח"), הגולש מתחייב שלא להזין מיילים פיקטיביים או לרשום אנשים אחרים לאתר ללא רשותם. באתר מופעל מנגנון רישום כפול בכדי למנוע רישום לא מבוקש של אחרים. ​ החברה נוקטת מאמצים סבירים בנסיבות העניין כדי להגן על פרטי הגולש ועל פרטיותו. יחד עם זאת, בשל אופייה של הרשת, החברה אינה יכולה להבטיח הגנה מלאה על פרטים אלו. הנתונים שימסור הגולש בעת ההרשמה לאתר יישמרו במאגר המידע של האתר. על פי חוק, הגולש אינו מחויב למסור את המידע, אולם בלי למוסרו, לא יוכל הגולש להשתמש בחלק מהשירותים באתר. החברה רואה בשמירה על פרטיות הגולש כערך עליון. חרף האמור, מובהר לגולש כי הוא מתיר לחברה לעשות כל שימוש בכל תוכן שהועלה על ידו או על ידי מי מטעמו לאתרי רשתות חברתיות, כגון Facebook, LinkedIn, Whatsapp, Facebook Messenger ולכל רשת חברתית או פלטפורמה חברתית אחרת. עם רישומו של הגולש במאגר המידע של האתר והסכמתו לקבלת תכנים פרסומיים, תהא החברה או שותפיה המסחריים רשאים לשלוח לגולש מדי פעם בדואר אלקטרוני, בדואר או בטלפון סלולארי, מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי. מידע זה ישוגר לתיבת הדואר ו/או כתובת הדואר האלקטרוני של הגולש ו/או באמצעות מסרון למספר טלפון סלולארי שאותו סיפק הגולש. באם אין ברצון הגולש להמשיך ולקבל מידע מסחרי כאמור, יוכל, בכל עת, לבטל את הסכמתו ולחדול מקבלת המידע המסחרי באמצעות כניסה לקישור הסרה מהשירות המסופק יחד עם המידע ובדרך זו בלבד. מובהר בזאת כי התוכן עשוי להיות פרסומי גם אם הוא לא מסומן ככזה. בעצם השימוש באתר הגולש פוטר את החברה מכל אחריות לכל פגיעה או נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לגולש כתוצאה מדליפת פרטים אלו, ללא קשר לסיבת דליפתם. מובהר בזאת כי השימוש במוצרי החברה מהווה הסכמה לקבלת עדכונים בדוא״ל וכן כל חומר שיווקי / פרסומי אחר, כאמור לעיל. ​ חובות הגולש בנוסף, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה, מתחייב הגולש בזאת כדלהלן: לא לעבור על החוק בכל דרך ולא להעלות לאתר חומר בלתי חוקי או כזה המעודד עבירה פלילית או אחרת לפי חוקי מדינת ישראל, כולל אי מתן קישור לחומר כזה; לא להעלות לאתר תכנים בעלי אחד או יותר או מהסממנים הבאים: אופי מטעה, מאיים, מטריד, בוטה, מגונה, ממריד, גזעני, מסית, מעליב, חודר לפרטיות, פוגע בזכויות כלשהן ובחובות אמון, תוכן שיש בו משום לשון הרע על אדם או גוף כלשהו, פורנוגרפי או בעל אופי מיני או אחר שעלול לפגוע ברגשות הציבור, תוכן פרסומי מכל סוג שהוא, תוכן החושף מידע על גולשים אחרים, תוכן הנוגע לקטינים או לדרכי זיהוי או התקשרות עמם או שניהם, תוכן שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין, תוכן שיש בו משום הפרת זכויות יוצרים, הפרת סימנים מסחריים או שמות מסחריים, פטנטים וכו`, תכני קוד מחשב או יישומים מכל סוג; לא להשתמש בתכני האתר, שירותיו או קבצי המחשב שלו לצורך פעולה אסורה עפ"י כל דין, ולא לחדור לקבצי המחשב של האתר בשום דרך; גולש שינהג בניגוד למפורט לעיל כניסתו תיחסם והוא לא יוכל להמשיך ולגלוש באתר גם תחת שם אחר, ובמקרה שהאתר ימצא לנכון התכנים שהעלה יוסרו. בנוסף, אי עמידה בהוראות המצוינות להלן עשויה להביא לידי סיום את השימוש שלך באתר ובשירותים (לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה), ואף עשויה לחשוף אותך לחבות אזרחית ו/או פלילית. ​אינך רשאי (ואינך רשאי להתיר לכל צד שלישי), אלא אם הדבר הותר במפורש על פי תנאי שימוש אלה: (א) להשתמש בשירותים ו/או באתר ו/או בתכנים לכל מטרה בלתי חוקית, בלתי מוסרית, בלתי-מורשית ו/או אסורה; (ב) להשתמש בשירותים ו/או באתר ו/או בתכנים למטרות מסחריות או שאינן פרטיות; (ג) להסיר או להפריד מהתכנים ו/או מהאתר כל הגבלות וסימנים המציינים זכויות קנייניות של החברה או נותני הרישיון שלה, לרבות כל ההודעות הקנייניות המופיעות בהם (כגון ©, TM או ®); (ד) להפר ו/או לפגוע בזכויות הלקוחות לפרטיות וזכויות אחרות, או לאסוף מידע אישי מזהה אודות לקוחות ללא הסכמתם המפורשת, בין אם באופן ידני או באמצעות שימוש בכל רובוט, עכביש, כל יישום חיפוש או אחזור, או שימוש באמצעי, בתהליך או בשיטה ידניים או אוטומטיים אחרים על מנת להיכנס לאתר ולאחזר, לאסוף ו/או לשאוב מידע; (ה) לפגוע או לשבש בפעולת האתר או השרתים או הרשתות המאחסנות את האתר, או להפר כל חוק, תקנה, דרישה, נוהל או מדיניות של שרתים או רשתות כאמור; (ו) להצהיר הצהרות שקריות או להציג מצג שווא בנוגע לקשר שלך עם כל אדם או גוף, או לציין במפורש או במרומז כי החברה משויכת אליך בכל דרך שהיא, מעניקה חסות, תומכת בך, באתר שלך, בעסקך או בהצהרותיך, או להציג מידע שקרי או לא מדויק אודות האתר או החברה; (ז) לבצע כל פעולה היוצרת או העלולה ליצור עומס גדול ובלתי סביר על תשתית האתר ו/או השירותים;(ח) לעקוף את כל האמצעים בהם החברה משתמשת על מנת למנוע או להגביל את הגישה לאתר ו/או השירותים; (ט) להעתיק, לתקן, לשנות, להתאים, למסור, להנגיש, לתרגם, להפנות, לבצע הנדסה חוזרת, להמיר קוד בינארי לקוד פתוח, לעשות דה-קומפילציה, או להפריד כל חלק בתכנים או באתר או בשירותים או להציג לציבור, ליצור יצירות נגזרות, לבצע, להפיץ או לעשות שימוש דומה בתכנים; (י) להעתיק, להפיץ, להציג, לעבד, לתת רישיון משנה, לעשות כל שימוש מסחרי, למכור, להשכיר, להעביר, להלוות, לאסוף, לתרגם, ליצור יצירה נגזרת, לערוך הנדסה הופכית, לשלב עם תוכנה אחרת - של כל חומר הכפוף לזכויות קנייניות של החברה, לרבות קניין רוחני של החברה (כהגדרתו של מונח זה להלן), בכל אופן או בכל אמצעי; (יא) לעשות כל שימוש בתכנים בכל אתר אחר או רשת מחשבים, לכל מטרה, ללא הסכמה של החברה בכתב ומראש; (יב) ליצור סביבת דפדפן, לתחם (frame), ליצור העתק (mirror) או לבצע in-line linking לכל חלק מהאתר והתכנים; (יג) למכור, לתת רישיון, או לנצל למטרה מסחרית כלשהי כל שימוש או גישה לאתר ו/או לשירותים; (יד) ליצור מאגר מידע על-ידי הורדה ואחסון שיטתיים של כל או חלק מהתכנים; (טו) להעביר או להנגיש בכל דרך אחרת, בקשר לאתר או לתכנים או לשירותים, כל וירוס, "תולעת", סוס טרויאני, באג, רוגלה, נוזקה, או כל קוד מחשב, קובץ או תוכנה אחרים אשר עשויים להזיק, או נועדו להזיק לפעילות של כל חומרה, תוכנה, ציוד תקשורת, קוד או רכיב; (טז) להשתמש באתר ו/או בתכנים ו/או בשירותים לכל מטרה בלתי מורשית או שאינה הולמת את מטרת השימוש באתר; ו/או להפר אי אלו מהתנאים. ​משתמשים המעוניינים להיות פעילים באתר, בין היתר אך לא רק, לצורך קבלת מטבעות חברתיים וזכאות לאחד המוצרים ו/או השירותים שבאתר, נדרשים להירשם באתר. ההרשמה תיעשה באמצעות הדפים המיועדים לכך, ולאחריה מקבל המשתמש הודעת דואר אלקטרוני עם לינק לאישור הרישום. החברה תשמור את נתוני הנרשמים לאתר כל עוד המשתמש לא הסיר עצמו, ואף שומרת לעצמה את הזכות לשמור נתונים אלו גם לאחר מכן לפי שיקול דעתה הבלעדי. ​ יודגש כי הנתונים נשמרים גם אצל החברה וגם מועברים לבעלי המוצר/שירות אליו נרשם מתעניין. ​ השימוש באתר אינו מוגבל ופתוח לכל הגילאים, אולם המשתמש מצהיר שכל שימוש אותו הוא עושה באתר ו/או במוצרים ו/או בשירותים כלשהם או מקבל במסגרת השימוש באתר, בין אם שירותים אלו כרוכים בתשלום ובין אם לאו, מותרים על–פי דין למשתמשים בוגרים בלבד, כי: (א) הינו בן 18 שנה לפחות; (ב) הינו כשיר משפטית לבצע שימוש באתר על שירותיו השונים, לרבות ביצוע תשלומים באמצעי תשלום הרשומים על שמך בלבד; ו-(ג) יש לו תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט. ​ עם תחילת השימוש הגולש מוותר על כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין השימוש, מגבלותיו ו/או השלכותיו עליך. ​ השימוש בתכנים המוצגים באתר ובשירותי האתר ייעשו על אחריותו הבלעדית והמלאה של הגולש. ​ השימוש באתר הינו אישי ובלעדי לכל משתמש ואינו ניתן להמחאה, השאלה או העברה בכל דרך שהיא. חל איסור חמור להכניס כתובות מייל של אנשים אחרים באתר או של כתובות מייל פיקטיביות. ​ ​הגולש ישפה את האתר בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה, אשר יגרמו לו ו/או לצד שלישי כתוצאה משימוש באתר בתוך 24 שעות מקבלת הדרישה לכך והוא מוותר בזאת באופן מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה או דרישה מהאתר בקשר עם השימוש באתר.